Bollinger Bands

Bollinger Bands Part 3.2 Applies to trading with a W-shaped price model

124 Views

Phần 3 bao gồm 4 Videos chia làm 4 bài giảng với những nội dung học dưới đây:

Phần 3.2

  1. Tìm đáy và đỉnh cho vế trái của mô hình chữ W
  2. Xác định đáy và đỉnh của mô hình chữ W
  3. Xác định thời điểm nào giá sẽ hoàn thiện vế còn lại bên phải của mô hình chữ W
  4. Thiết lập điểm giao dịch ( điểm mua)
  5. Xác lập vùng cắt lỗ và lấy lời theo mô hình chữ W
  6. Hiểu về tính chất của mô hình chữ W

Lesson Intro Video

Bollinger Bands Part 3 Applies to trading with a W-shaped price pattern (Prev Lesson)
(Next Lesson) Volume & Market Growth
Back to Bollinger Bands

No Comments

Give a comment