Technical Analysis For Dummies

ta_for_dummies

Technical Analysis For Dummies

210 Views

Did you realise 80-90 % of Retail clients lose money?

Did you also realise that Retail trading platforms use your Stop Loss orders/Margin as their profit Exits for your positions?

Did you realise some of the Retail platforms are really quite fancy, but that glossiness is not helping you make money, in fact its like a sweet shop and draw in the Punters. Read the book: Technical analysis for Dummies to get known the markets better.

 

Bạn có nhận ra 80-90% khách hàng Bán lẻ bị mất tiền không?

Bạn có nhận ra rằng các nền tảng giao dịch Bán lẻ sử dụng các lệnh Dừng / Ký quỹ của bạn làm Lợi nhuận của họ cho các vị trí của bạn không?

Bạn có nhận ra một số nền tảng Bán lẻ thực sự khá lạ mắt, nhưng sự bóng bẩy đó không giúp bạn kiếm tiền, thực tế nó giống như một cửa hàng ngọt ngào và thu hút người chơi. Đọc cuốn sách: Phân tích kỹ thuật cho Dummies để hiểu rõ hơn về thị trường.

 

Thông tin thành viên
Forex, stocks, commodities Trader & Markets Analyst. Makkaba Co., Ltd. ST&C

To get the trading signals earlier, go to our signals site to register

Or for earlier access, download the Android App at